Swiss Cheese, Apple-Smoked Bacon, Tomato & Mayo on Fresh Sourdough

1/2 pound $8.99 | 1/3 $7.99