Apple-Smoked Bacon, Fresh Avocado, Lettuce, Tomato, American Cheese & Chipotle Mayo

1/2 pound or 1/3 Pound